Artykuły

  • Wydrukuj
  • 7 października 2019
  • 8 października 2019

Rewitalizacja terenów po kopalni "Krupiński" - jest porozumienie!

W Jastrzębiu-Zdroju podpisano w piątek porozumienie dotyczące rewitalizacji terenów po byłej kopalni "Krupiński". To wypełnienie zobowiązania wobec Gminy Suszec, jakie podjęła Jastrzębska Spółka Węglowa zbywając kopalnię do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Porozumienie wiąże się z inwestycjami na pogórniczych terenach oraz tworzeniem nowych miejsc pracy w gminie.

Suszec, Krupiński
W piątek podpisano porozumienie dotyczące rewitalizacji terenów po byłej kopalni "Krupiński". · fot. Mateusz Paszek / JSW SA


Porozumienie w sprawie rewitalizacji zostało podpisane przez czterech sygnatariuszy. Są to JSW Innowacje, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Gmina Suszec oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna . - Porozumienie pokazuje, jak ważnym partnerem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej są samorządy - zaznacza Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA. - To również wskazanie, że górnictwo może być społecznie odpowiedzialne.

Przed podpisaniem porozumienia odbyły się konsultacje i liczne spotkania dotyczące zakresu prac niezbędnych do przeprowadzenia projektu. W rezultacie ustalono m.in., że niezbędna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nowe podziały geodezyjne oraz opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu. Zgodnie z treścią porozumienia ustalono też, że podczas rewitalizacji kluczowe będzie pozyskanie inwestorów dla terenów objętych rewitalizacją, co przyczyni się do aktywizacji gospodarczej gminy i powstania nowych miejsc pracy - co jest jednym z zadań realizowanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. - Wykorzystamy swoje wieloletnie doświadczenia przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, dokonamy też podziałów geodezyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami podpisanego porozumienia - podkreślił Janusz Gałkowski, prezes SRK. - Współpraca przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych pozwoli zainicjować rozwój terenów po KKW "Krupiński" w Suszcu. Służyć też będzie pozyskaniu inwestorów w obszarze planowanej strefy ekonomicznej.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeprowadzi m.in. analizy uwarunkowań geodezyjnych, własnościowych i funkcjonalnych nieruchomości sąsiadujących z terenami byłej kopalni "Krupiński", a także przygotuje opis terenów, które mają być objęte strefą ekonomiczną i spełnią wymogi inwestycyjne. Eksperci KSSE opracują również propozycję układu komunikacyjnego na tych terenach. - Tereny byłej kopalni "Krupiński" mają duży potencjał przemysłowy i mogą być atrakcyjne dla nowoczesnych inwestycji. Jestem przekonany, że dobre przygotowanie tego terenu przez wszystkich partnerów zaowocuje utworzeniem nowych miejsc pracy i powstaniem w tym miejscu wysoko technologicznych i innowacyjnych firm - ocenił dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

Suszec, Krupiński
W piątek podpisano porozumienie dotyczące rewitalizacji terenów po byłej kopalni "Krupiński". · fot. Mateusz Paszek / JSW SA


- Dzisiejszy dzień jest mocnym podkreśleniem, że dla terenów po byłej kopalni "Krupiński" szukamy aktywnych, dobrych i skutecznych rozwiązań. To porozumienie pokazuje, że te nowe propozycje są nie tylko realne, ale też pozwolą wszystkim gminom, które utraciły potencjał wydobywczy, odnaleźć nowe kierunki rozwoju - powiedział podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Dziś na terenach po byłej kopalni "Krupiński" działają Jastrzębskie Zakłady Remontowe - spółka z Grupy Kapitałowej JSW, która - w ramach rewitalizacji - wdraża program JZR Rozwój. Jego celem jest zwiększenie potencjału spółki poprzez utworzenie na terenie byłej kopalni nowoczesnego zaplecza produkcyjno-remontowego. Chodzi głównie o budowę nowych obiektów przemysłowych wraz nowoczesnym zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie urządzeń górniczych na rzecz JSW SA. - Bardzo się cieszę, że tak nowoczesna firma rozwija się w Suszcu. To szansa na miejsca pracy, ale też dowód na to, że w Polsce - i to właśnie u nas - będzie rozwijała się nowa technologia - mówił Marian Pawlas, wójt Gminy Suszec.

Zespół Projektowy programu JZR Rozwój opracował koncepcję nowoczesnego kompleksu przemysłowego. Przygotowano plan wyposażenia hal produkcyjnych w zautomatyzowane urządzenia produkcyjne, a także zabudowę OZE (powstanie m.in. instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, centralna wentylacja). Przeprowadzono już postępowanie przetargowe na realizację prac projektowo-budowlanych i wyłoniono Generalnego Wykonawcę - firmę Budimex S.A. Prace projektowe nowych obiektów budowlanych już się zakończyły, pozwolenie na budowę wkrótce się uprawomocni. Wtedy ruszą pierwsze prace wyburzeniowe związane z likwidacją hal. Równolegle trwają prace komisji przetargowych, związane z zakupem pierwszych maszyn i urządzeń, których nabycie jest konieczne, aby uruchomić produkcję. Prowadzone są również działania mające na celu przeprowadzenie postępowania przetargowego w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego na zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia produkcji. Zgodnie z założeniami, pozwolenie na użytkowanie budynków spółka uzyska prawdopodobnie we wrześniu przyszłego roku. - Inwestycja JZR w Suszcu będzie pierwszą inwestycją na tym terenie, która ma szansę na skorzystanie z instrumentów oferowanych przez Ustawę o Wspieraniu Nowych Inwestycji. Zakłady, jako pierwszy inwestor, może stać magnesem przyciągającym kolejnych przedsiębiorców - powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe prowadzą także prace projektowe nad nowymi maszynami i urządzeniami, które wytwarzane będą w Suszcu. Spółka zaprezentowała już pierwsze zunifikowane urządzenia kompleksu odstawy, które przekazano do kopalni zespolonej na Ruch "Borynia". Urządzenia stanowią kompleks podścianowy składający się z przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PPJZR-850, kruszarki urobku KUJZR-4z, urządzenia przekładkowego UPJZR-KP1200 oraz stacji zwrotnej linowej PTJZR-SZL1.

new / pless.pl, źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

© 2001-2020 pless intermedia.